Informatie over de Vereniging Collectief Westerhoven

 


Wat is de Vereniging Collectief Westerhoven?

Op initiatief van de gemeente Bergeijk, om te komen tot een breed samenwerkend verenigingsplatform binnen Westerhoven, werd per 01.01.2020 door Marcel Das, Frank Claas en Harrie Neutkens de Vereniging Collectief Westerhoven opgericht.
In 2020 werd als eerste resultaat de bestuurlijke- en operationele samenwerking tussen De Buitengaander en Hoefzicht bereikt. Het vervolg hierop is aansluiting zien te realiseren van nog meer Westerhovense organisaties.

Verenigingsdoel:
Het doel van de Vereniging Collectief Westerhoven (VCW) is om op diverse fronten de onderlinge krachten te bundelen tussen zoveel mogelijk Westerhovense verenigingen, stichtingen en organisaties. Dit om een breed ondersteunend, verbindend, lerend, adviserend en bestuurlijk platform te gaan vormen. Het geheel is de som der delen, waarbij de kracht van de aangesloten verenigingen, stichtingen en organisaties toeneemt door samenwerking op diverse bestuurlijke fronten.
VCW wil binnen de snel veranderende samenleving de Westerhovense organisaties levensvatbaar en toekomstbestendig houden. Volgens VCW wordt het nu dan ook tijd dat ook wij in Westerhoven gaan omdenken. Dit om het verenigingsleven krachtig te houden en in de toekomst voor ons dorp te waarborgen.
Het bestuurlijk met elkaar samenwerken van diverse organisaties zie je momenteel in elke Bergeijkse kern ontstaan. VCW beoogd een samenwerkingskoepel te zijn en met haar organisaties de toekomst van het verenigingsleven in Westerhoven veilig te stellen.

Relatie Vereniging Collectief Westerhoven met de gemeente Bergeijk:
VCW beheert vanaf 2020 het subsidiebudget voor cofinanciering van initiatieven van de bij haar aangesloten organisaties. In de toekomst wil de gemeente het overleg met VCW en de bij haar aangesloten verenigingen bundelen en intensiveren.

Verschil tussen Vereniging Collectief Westerhoven, WijWesterhoven en Dorpsraad:
Met het onderling verbinden, ondersteunen, adviseren van de in het collectief aangesloten organisaties en als gesprekspartner optreden voor bepaalde bestuurlijke zaken voor de aangesloten organisaties met de gemeente, verschilt de Vereniging Collectief Westerhoven van WijWesterhoven en de Dorpsraad. VCW ziet zich als de verbindende factor tussen haar aangesloten organisaties, waarbij de aangesloten organisaties autonoom blijven en hun eigen identiteit, bestuur, activiteiten en cultuur behouden. De nadruk ligt op samenwerking. De VCW wordt bestuurd door afgevaardigden vanuit de aangesloten organisaties en besluiten worden genomen in het bestuur van VCW en in de halfjaarlijkse, algemene ledenvergadering.

Huidige stand van zaken en toekomst wens:
Momenteel kent de vereniging twee aangesloten organisaties: De Buitengaander en Hoefzicht. Gesprekken over samenwerking worden momenteel gevoerd met WijWesterhoven en de Dorpsondersteuner. Daarnaast zijn alle Westerhovense verenigingen en stichtingen van harte welkom om zich bij VCW aan te sluiten. 
Het huidige bestuur wordt gevormd door Marcel Das, (Voorzitter) Harrie Neutkens (Penningmeester), Frank Claas (Secretaris) en Bert Weeren. De wens is dit bestuur snel uit te breiden met meerdere leden vanuit nieuw aangesloten organisaties. 

Iedereen welkom:
Bij de Vereniging Collectief Westerhoven zijn alle Westerhovense verenigingen, stichtingen en organisaties van harte welkom. Dit om gezamenlijk, vanuit een noodzakelijke, gebundelde kracht, het rijke Westerhovense verenigingsleven in de toekomst te kunnen behouden en te versterken. De kracht van het samenwerken en daardoor elkaar versterken, vanuit één Westerhovens collectief is naar mening van het bestuur van VCW effectiever en toekomstbestendiger dan de voortzetting van de diverse bestaande organisatorische zuilen. Naar overtuiging van VCW zullen we op niet al te lange termijn een andere koers moeten gaan varen die gebaseerd is op onderlinge bestuurlijke samenwerking. Dit met het doel het verenigingsleven in Westerhoven zoveel als mogelijk te behouden.

Vragen?:
Contactadres: Frank Claas, Meanderstraat 23 – 06/30398785 – frank.claas@planet.nl


Cofinanciering activiteit Buitengaander/Hoefzicht

De Gemeente Bergeijk heeft een financiële bijdrage toegekend aan haar kern Westerhoven voor het organiseren van inloopactiviteiten in De Buitengaander en/of Hoefzicht. Dit alles in de meest brede zin van het woord. De Gemeente wil daarmee ontmoeting op laagdrempelige wijze stimuleren. De bijdrage dient ter bevordering van het opzetten van een voor de kern Westerhoven passend aanbod aan activiteiten. De voorgenomen inloopactiviteit dient van toegevoegde waarde te zijn voor gemeenschapshuis De Buitengaander en/of Steunpunt Hoefzicht.
Het beheer van deze gemeentelijke bijdrage is belegd bij de Vereniging Collectief Westerhoven. De aanvraag voor cofinanciering van een activiteit kan met het daartoe behorende aanvraagformulier bij de Vereniging Collectief Westerhoven ingediend worden. 

Hieronder kunt u de voorwaarden tot cofinanciering en een aanvraagformulier  downloaden.

Site WE Voorwaarden Cofinanciering
PDF – 486,6 KB 335 downloads
Site WE Aanvraagformulier Cofinanciering VCW
PDF – 586,1 KB 325 downloads

Aanvragen: 

01. Samen eten, samen koken: Ondersteuning van het project: Samen eten, samen koken, wekelijks in Hoefzicht.

* Toegekende subsidie: € 1.000,00

02. Koffiecorner bij intocht Sinterklaas 22.11.2020 - .

* Toegekende subsidie: € 200,00

03. Expositie Buitengaander: Aandacht voor de week van het mishandelde kind. 

* Toegekende subsidie: € 300,00

04 Stichting Fietsmaatjes Westerhoven
* Toegekende subsidie € 2.500,00

05: Uw project :

* Toegekende subsidie: € ????